Według badań[1] z 2001 roku Czeskiego statystycznego urzędu w roku 2001 wierzących mężczyzn było w Republice Czeskiej 28,6%, a kobiet 35,5%. W porównaniu do roku 1991, spadek liczby wierzących mężczyzn był większy niż w przypadku kobiet. Poniższa tabela, pochodząca z tego samego badania pokazuje strukturę wierzących ze wskazanym wyznaniem.

Tabela: Struktura wierzących wg płci i wyznania  

Poniższe dane pochodzą z zestawienia[2] struktury narodowej począwszy od roku 1921 (Czechosłowacja) aż po rok 2001. Na początku istnienia Czechosłowacji dominującymi były narodowości: czeska i niemiecka (łącznie 98% populacji). Po II wojnie światowej liczba Niemców w Republice Czeskiej drastycznie spadła. Wtedy największą mniejszością narodową stali się Słowacy, których liczba aż do rozpadu Czechosłowacji stale rosła.

Tabela: Struktura obywatelstwa według narodowości w latach 1921 do 2001 (w %)  

Badanie z roku 1991 wykazało także utożsamianie się części społeczeństwa jako Morawianie i Ślązacy. W 2001 roku liczba osób określających się w ten sposób wyraźnie zmalała. Poniższy wykres przedstawia wyniki badań w formie graficznej w latach 1950 – 2001.

Liczba osób przynależnych do poszczególnych narodowości w latach 1950 do 2001

[1]Skladba obyvatelstva podle náboženského vyznání, pohlaví a podle věku: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/o/4110-03--skladba_obyvatelstva_podle_nabozenskeho_vyznani,_pohlavi_a_podle_veku (odczyt z dnia 23.08.2011 r.)  
[2] Zjišťování národnosti ve sčítání lidu, domů a bytů v obdobi 1921 – 2001: http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/t/57004FD451/$File/Kapitola1.pdf (odczyt z dnia 23.08.2011 r.)

Tags: , , , , , , ,